relay runner

Vi driver på omställningen till säkra kemikalier

ChemSec – Internationella Kemikaliesekretariatet – är en oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. Vi gör det därför att skadliga kemikalier utgör ett av de största och allvarligaste hoten mot hälsa och miljö. Men också därför att vi vet att en förändring är möjlig. Genom egen forskning, gränsöverskridande samarbeten och praktiska verktyg driver vi på utvecklingen för en striktare kemikalielagstiftning och en övergång till giftfria alternativ. Och ju fler vi blir som arbetar i samma riktning desto snabbare kommer omställningen att gå.

”Kemikaliefrågan är lika viktig för människor hälsa och miljö som den klimatpåverkan vi ser idag. Det gäller allt från ohämmad användning av antibiotika till flamskyddsmedel och biprodukter vid förbränning.

Professor Åke Bergman, Chef Swetox, nationellt forskningscentrum

Vår utmaning: Färska siffror visar att 71,4 procent av alla kemikalier i Europa är skadliga för hälsan och/eller miljön. Rester av dessa giftiga kemikalier finns i kläder, hemelektronik, förpackningar och många andra produkter vi omger oss med till vardags. Skadliga kemikalier sprids i miljön och kan öka risken för till exempel cancer och infertilitet. Detta vill vi förhindra.

Vårt fokus: Vi arbetar globalt för att underlätta kontakterna mellan beslutsfattare, progressiva företag och forskare i kampen mot skadliga kemikalier. Vi verkar för en hållbar, tydlig och strikt kemikalielagstiftning och ger vägledning till företag som vill förändra sin kemikaliehantering. Bland annat utvecklar vi internetbaserade verktyg som SIN-listan och Textilguiden med rekommendationer om hur företag kan minska mängden skadliga kemikalier i produkter och leverantörsled. Verktygen används av tiotusentals yrkesmänniskor runt om i världen och är erkända av flera av världens största företag, FN, EU, Europas kemikaliemyndighet, miljöorganisationer och andra nationella och internationella institutioner och forskningscentrum. Vi för också en dialog med investerare som vill undvika de finansiella risker som är förknippade med produktion och användande av giftiga kemikalier.

Vår organisation: ChemSec grundades 2002 och inom organisationen arbetar bland annat kemister, politiskt sakkunniga, företagsrådgivare och kommunikatörer. Vår verksamhet bedrivs med finansiellt stöd av Sveriges regering, stiftelser, privatpersoner och andra icke-vinstdrivande organisationer. Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna är representerade i ChemSecs styrelse. Vill du också stödja vårt arbete? Klicka på support us. Tack för ditt bidrag!

Styrelse

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Cecilia Hedfors (Ordförande)

Cecilia är styrelseordförande i ChemSec sedan 2018 och har arbetat som sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen sedan 2014. Doktor i bioteknologi.

 

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Stefan Larsson (Vice ordförande)

Stefan representerar Jordens Vänner och var där styrelseledamot i JV Sverige under flera år. Stefan har numera egen verksamhet men en lång bakgrund med miljöarbete och andra dimensioner av hållbar utveckling i en global industrikoncern. Han arbetar mycket med ledningssystem och har varit svensk huvudförhandlare i utveckling av nya internationella ledningssystem för miljö och arbetsmiljö.

 

Världsnaturfonden
www.wwf.se
Lennart Henrikson

Lennart har arbetat med miljöfrågor i 40 år, på nationella myndigheter (Fiskeristyrelsen, Skogsstyrelsen) och lokal myndighet (Marks kommun) samt ideell organisation (WWF). Sedan 2010 arbetar han i sitt eget konsultbolag Natur och Människa AB. Förutom arbete med sakfrågor inom ekologin, försöker Lennart utveckla arbetssätt för att göra miljöfrågor förståeliga för icke-experter. Han har en doktorsexamen i ekologisk zoologi.

 

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se
Malin Andersson-Stavridis

Malin representerar Fältbiologerna och har under flera år varit intresserad av miljöfrågor, speciellt frågor som rör ett framtida hållbart kemikalieanvändande. Malin har en kandidatexamen inom miljövetenskap och läser vidare till ekotoxikolog vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar redan nu aktivt med att hjälpa olika företag att förbättra sitt miljöarbete genom att exempelvis se över, och minimera, företagens kemikalieanvändning.

 

Suppleanter

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Sven-Erik Sjöstrand

Sven-Erik har bakgrund som industriarbetare och har arbetat fackligt och med miljöfrågor på ett stort kemiskt företag. Läst samhällsvetenskap, riksdagsledamot 1998-2006, van vid styrelsearbete från föreningar och bolag.

 

Världsnaturfonden
www.wwf.se
Peter Westman

Peter är biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden och har tidigare arbetat inom en rad olika positioner och organisationer inom framförallt den ”gröna naturvården”. Tidigare positioner innefattar bland andra Nationalparkschef för Tyresta nationalpark, Departementsråd på Miljödepartementet, Internationell sekreterare på Naturskyddsföreningen och inom biståndsområdet framförallt i Östafrika för Forum Syd och Swedforest. Utbildningsbakgrund inom naturvård, biologi, geovetenskap och socialantropologi.

 

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
David Gunnarsson

David arbetar sedan 2010 på Naturskyddsföreningen. Han är där enhetschef för den enhet som ansvarar för Bra Miljöval-märkning av kemiska produkter, kosmetika, livsmedelsbutiker och textil. David har en doktorsexamen i molekylärbiologi, med inriktning mot reproduktionstoxiska effekter av hormonstörande ämnen.

 

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se
Lovisa Sundström

Årsrapporter

2019

2018

2017

2016

Svensk Insamlingskontroll

ChemSec har ett godkänt 90-konto.
ChemSec har ett 90-konto som godkänts och övervakas av Svensk Insamlingskontroll.

De sjusiffriga PlusGiro- och Bankgiro-nummer som börjar med 90 får bara användas av ideella organisationer som har godkänts och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Du kan ge en gåva till ChemSec genom att sätta in pengar direkt på vårt 90-konto (PG 900612-3 och BG 900-6123).

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)

För en etisk och professionell insamling med full insyn.
ChemSec är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamlingar i Sverige ska genomföras på ett etiskt och professionellt sätt med full insyn.

Som medlem i FRII måste ChemSec varje år rapportera till rådet och följa de standarder som anges i rådets kvalitetskod för medlemmarna. Syftet med kvalitetskoden är att visa och tydliggöra hur FRII:s medlemmar arbetar för att garantera att deras organisationer har en god intern styrning och kontroll.

ChemSec Effektrapport 2018

ChemSec Effektrapport 2017

Protokoll Årsstämma 2018