Personuppgiftspolicy

 

Definitioner

Internationella Kemikaliesekretariatet benämns nedan: “ChemSec” eller ”Bolaget”.

Personer som kommer i kontakt med ChemSec vars personuppgifter berörs benämns nedan: “Den Registrerade” eller ”Du”. Med ”personuppgift” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet. Med detta menas uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer eller IP-nummer.

 

Grundläggande information

ChemSec åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. ChemSec värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda Dina rättigheter på bästa möjliga sätt. Denna policy beskriver hur ChemSec inhämtar och behandlar personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter inhämtas?

ChemSec inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med Bolagets ändamål. I samband med ChemSecs verksamhet kan personuppgifter inhämtas och lagras. Vid registrering till ChemSecs nyhetsbrev samlas namn, mail och telefonnummer in. När ChemSec inhämtar personuppgifter från allmänna källor inhämtas namn, mail, telefonnummer och uppgifter om titel/position och yrkesområde.

 

Syfte och rättslig grund för behandlingen

ChemSec samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att bedriva Bolagets verksamhet samt för att säkerställa att detta utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Personuppgifter inhämtas och lagras i syfte att registrera Dig som prenumerant på nyhetsbrev. För detta ändamål behandlar Bolaget Dina personuppgifter med Ditt samtycke.

Vid övrig kommunikation med Bolaget inhämtas och lagras Dina personuppgifter i syfte att besvara frågor och för fortsatt kommunikation. Lagring och behandling sker då med Ditt samtycke.

ChemSec har ett berättigat intresse av att inhämta personuppgifter från allmänn källor för att kontakta personer som är yrkesverksamma inom Bolagets verksamhetsområde. Personuppgifterna används i syfte att kommunicera med Den Registrerade via e-post eller telefon för att verka för Bolagets syfte. För lagring utav dessa uppgifter inhämtas Den Registrerades samtycke.

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

ChemSec lagrar Den Registrerades uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlas för, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Det innebär att ChemSec exempelvis lagrar de personuppgifter som inhämtats vid registrering för Bolagets nyhetsbrev så länge Du önskar prenumerera på nyhetsbrevet.

 

Vem tar del av personuppgifterna?

ChemSec förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tillsynsmyndigheter för att fullgöra ChemSecs rättsliga förpliktelser. ChemSec kan även komma att dela personuppgifter med tredje part som tillhandahåller tjänster till organisationen, till exempel IT-tjänster. ChemSec kan i sådana fall komma att dela Dina personuppgifter med part utanför EU om landet har en adekvat skyddsnivå enligt Kommissionen eller efter att Du lämnat Ditt uttryckliga samtycke till detta. Om Ditt samtycke krävs har Du rätt till information gällande eventuella risker med behandlingen.

 

Säkerhet

ChemSec vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna görs i syfte att säkerställa Den Registrerades personliga integritet och utförs i enlighet med ChemSecs interna rutiner.

 

Den registrerades rättigheter

Den Registrerade ansvarar själv för att hålla sina personuppgifter uppdaterade och korrekta. Detta i syfte att ChemSec ska kunna fullfölja sina åtaganden. ChemSec ansvarar inte för konsekvenser till följd av felaktiga personuppgifter.

Den Registrerade har närsomhelst rätt att begära information om de personuppgifter ChemSec har lagrat om Den Registrerade.

Den Registrerade har alltid rätt att ifrågasätta behandlingen av Den Registrerades personuppgifter då den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning.

Den Registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade i enlighet med svensk lagstiftning. Denna rätt gäller inte om det föreligger en annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för ChemSec att behandla personuppgifterna.

Den Registrerade har rätt att begära att ChemSecs behandling av Den Registrerades personuppgifter begränsas. Detta kan dock komma att påverka Den Registrerades möjlighet att ta del av ChemSecs verksamhet.

Den Registrerade har rätt att begära att ChemSec rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

Den Registrerade har rätt att få ut personuppgifter som berör denne i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format samt få uppgifterna överförda från ChemSec till annan personuppgiftsansvarig.

Den Registrerade har rätt att återkalla ett tidigare givet samtycke. Sker ett återkallande ska behandlingen av Den Registrerades personuppgifter upphöra.

Den registrerade har möjlighet och rätt att klaga till nationell myndighet (Datainspektionen) om Den Registrerade anser att ChemSec behandlar personuppgifterna felaktigt.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Kontaktperson: ChemSec data protection officer

E-post: GDPR@chemsec.org

Telefonnummer: 46 31 711 04 95

Adress: Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg